Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana Osobných údajov na tiandelook.sk

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Uzatvorená podľa čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (Ďalej len „Nariadenie“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.    Predmet a účel zmluvy

·           Kupujúci (ďalej len ako „Správca“) a tiandelook.sk, so sídlom, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel: Sro, vložka číslo: 10646/L (ďalej len ako „Spracovateľ“ alebo „tiandelook“) na základe zmluvného vzťahu, ktorého je táto zmluva prílohou, spolupracujú v oblasti kúpy a predaja kozmetického tovaru v sídle SC tianDe alebo jeho prepravy do Miesta určenia, vrátane vykonania ďalších úkonov súvisiacich s predajom a prepravou (ďalej len „Služby“).

V rámci tejto spolupráce dochádza alebo môže dochádzať k poskytnutiu osobných údajov Príjemcov, kedy účel ich spracovania a finančné prostriedky (ako súčasť ceny za Služby na také spracovanie) určuje a poskytuje Správca a Spracovateľ osobné údaje pre Správcu ďalej spracováva, a to výhradne za účelom obstarania doručenia kozmetického tovaru podľa uzatvorenej zmluvy so Správcom, a v medziach tejto zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej len „Zmluva“)

2.    Spracovanie osobných údajov

TianDelook.sk vystupuje ako spracovateľ osobných údajov pre správcu osobných údajov – Kupujúceho a je pre neho oprávnená spracovávať nasledujúce osobné údaje Správcu:

•       Meno a priezvisko, obchodné meno;

•       Kontaktné údaje

adresa

e-mailová adresa;

telefónne číslo;

•       informácie o identifikácii zásielky v potrebnom rozsahu (ďalej len „Osobné údaje“)

Spracovateľ pre správcu nespracováva žiadne zvláštne kategórie osobných údajov.

·                     Sprístupnenie Osobných údajov prebieha tak, že Spracovateľ zabezpečí Správcovi prístup do Informačného systému, v ktorom je umiestnená databáza určená pre zhromažďovanie vyššie uvedených Osobných údajov za účelom umožnenia poskytnutia Služieb.

·                     Správca do Informačného systému spolu s vložením elektronických dát o Zásielke uvedie také Osobné údaje, ktoré sú pre umožnenie poskytovania Služieb Spracovateľom nevyhnutné. Spracovateľ sprístupní Správcovi prístup do rozhrania Informačného systému na základe registrácie cez rozhranie umiestnené na webovej adrese https://tiandelook.sk/moj-ucet

·                     Spracovateľ osobné údaje spracuje iba za účelom umožnenia poskytnutia Služieb. Správca je oprávnený rozšíriť účel spracovania v súlade so zákonom, kedy pokyn k ďalšiemu spracovaniu je možný Spracovateľovi predložiť iba písomnou formou – za tú sa považuje rovnako e-mailová komunikácia zmluvných strán adresovaná oprávneným osobám.

3.    Práva a povinnosti zmluvných strán

·                     Spracovateľ sa zaväzuje prijať technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré majú zamedziť neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Osobným údajom, ich zmenu, zničenie, stratu či inému neoprávnenému nakladaniu s Osobnými údajmi. Spracovateľ sa zaväzuje najmä:

a)    Používať zabezpečený prístup do PC, kedy prístupy do PC budú známe len Spracovateľovi;

b)    Používať zabezpečený prístup do databázy osobných údajov, prístupy je povinný Spracovateľ zadávať tak, aby neboli zobrazené, neukladali sa, neboli sprístupnené tretej osobe;

c)    Užívať vhodné prostriedky zabezpečenia, napr. Šifrovanie či iné vhodné a potrebné prostriedky vždy v závislosti na konkrétnom prípade a dátach;

d)    Neumožniť prístup k údajom tretím osobám, pokiaľ tento prístup nebude písomne schválený Správcom alebo neplynie z tejto Zmluvy;

e)    dodržovať mlčanlivosť ohľadom Osobných údajov.

·                     Spracovateľ sa tiež zaväzuje:

a)    Spracovávať Osobné údaje iba v takej podobe, v akej mu boli poskytnuté Správcom;

b)    Spracovávať iba Osobné údaje za účelom vymedzeným touto Zmluvou a to iba v rozsahu nutnom pre naplnenie tohto účelu;

c)    Nezdružovať Osobné údaje, ktoré boli získané k rozdielnym účelom;

d)    Uchovávať Osobné údaje iba na dobu, ktorá je uvedená v informačnej povinnosti alebo v súhlase Príjemcu, ak to nie je v rozpore so Spracovateľovými oprávnenými záujmami;

·                     Spracovateľ aj Správca sú povinný zaistiť, aby zamestnanci a iné osoby poverené Spracovateľom k spracovaniu Osobných údajov, ich spracovávali len v rozsahu a za účelom podľa tejto Zmluvy a podľa Nariadenia.

·                     Spracovateľ sa zaväzuje na výzvu Správcu opraviť, aktualizovať, zmazať alebo premiestniť Osobné údaje podľa pokynu Správcu bez zbytočného odkladu od takejto výzvy.

·                     V prípade, že námietka subjektu údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia určené Spracovateľovi bude uznaná oprávnenou, zaväzuje sa Spracovateľ odstrániť bezodkladne od písomnej výzvy Správcu závadný stav. Za písomnú sa považuje rovnako aj emailová komunikácia strán.

·                     Spracovateľ je povinný pri plnení povinností zo Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, riadiť sa pokynmi Správcu a jednať v súlade so záujmami Správcu. Pokiaľ Spracovateľ zistí, že Správca porušuje povinnosti Správcu uložené Nariadením, je povinný túto skutočnosť Správcovi bezodkladne oznámiť.

·                     Správca súhlasí s tým, že Spracovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov ďalšieho spracovateľa bez dodatočného výslovného konkrétneho povolenia Správcu (ďalej len „Podspracovateľ“).

Všetci Podspracovatelia spracovávajú Osobné údaje Príjemcov iba v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre naplnenie zmluvy – teda obstaranie a poskytnutie Služby. Pokiaľ je to možné, pracujú Podspracovatelia miesto Osobných údajov iba s pseudonymizovanými osobnými údajmi slúžiacimi k identifikácii Príjemcu, ako je napr. pridelené číslo Zásielky.

Ak má Zásielka Miesto doručenia mimo územie EÚ, súhlasí Odosielateľ s poskytnutím Osobných údajov Podspracovateľovi so sídlom mimo územia EÚ.

Spracovateľ momentálne využíva nasledujúcich Podspracovateľov:

a)        Doručovanie Slovenská pošta, a.s. IČO 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika;

Spracovateľ informuje Správcu o všetkých Podsporacovateľoch, ktorých zamýšľa poveriť spracovaním osobných údajov a poskytne tak Správcovi príležitosť vysloviť voči prijatiu týchto Podspracovateľov námietky.

Ak správca nevyjadrí námietky voči Podspracovateľom, je Spracovateľ oprávnený Podspracovateľov poveriť spracovaním osobných údajov. Námietky je Správca oprávnený vyjadriť len do odovzdania Zásielky k obstaraniu prepravy Spracovateľovi a vyjadrenie námietok podľa predchádzajúcej vety má rovnaké účinky ako odstúpenie od zmluvy zo strany Správcu vo vzťahu ku konkrétnej Zásielke, ktorej sa námietky voči Podspracovateľovi týkajú.

Pokiaľ Spracovateľ zapojí Podspracovateľa, aby vykonal určité činnosti spracovania, musia byť tomuto Podspracovateľovi uložené na základe zmluvy rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, aké sú uvedené v tejto Zmluve a v Nariadení. Ak neplní uvedený Podspracovateľ svoje povinnosti v oblasti ochrany údajov, zodpovedá Správcovi za plnenie povinností dotknutého Podspracovateľa Spracovateľ.

Spracovateľ sa zaväzuje poskytnúť Správcovi všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené povinnosti stanovené touto Zmluvou alebo Nariadením týkajúcich sa osobných údajov.

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomne potrebnú spoluprácu a podklady pre zabezpečenie bezproblémovej a efektívnej realizácie tejto Zmluvy, a to hlavne v prípade jednania s Úradom na ochranu osobných údajov alebo s inými verejnoprávnymi orgánmi.

4.    Mlčanlivosť

Spracovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o spracovávaných Osobných údajoch, hlavne ich nesmie odstraňovať, šíriť, či predávať ďalším osobám mimo osoby v zamestnaneckom, obdobnom alebo zmluvnom pomere so Spracovateľom alebo iným oprávneným osobám, než sú spracovaním Osobných údajov poverené. Spracovateľ je povinný zabezpečiť, aby tiež jeho zamestnanci a iné oprávnené osoby dodržiavali záväzok mlčanlivosti. Táto povinnosť Spracovateľa trvá aj po skončení tohto zmluvného vzťahu. Spracovateľ je ďalej povinný zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných opatreniach prijatých k zabezpečeniu ochrany osobných údajov a to aj po skončení tohto zmluvného vzťahu.

5.    Zodpovednosť

Ak Spracovateľ poruší povinnosti založené touto Zmluvou alebo Nariadením, zodpovedá za všetku ním zavinenú škodu. Spracovateľ zodpovedá aj za škodu spôsobenú porušením tejto Zmluvy pracovníkmi Spracovateľa.

6.    Trvanie Zmluvy

Táto Zmluva je účinná po dobu účinnosti zmluvného vzťahu medzi Správcom a Spracovateľom.

V prípade akéhokoľvek ukončenia tejto Zmluvy či ukončenia spracovania Osobných údajov je Spracovateľ povinný vykonať likvidáciu Osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté na základe tejto Zmluvy.

Odosielateľ berie na vedomie, že Spracovateľ je oprávnený si dané Osobné údaje Príjemcu uchovávať po dobu 3 rokov od ich vloženia do Informačného systému za účelom obrany jeho práv a povinností. Takéto uchovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Proti takémuto spracovaniu má Príjemca podľa čl. 21 Nariadenia právo vzniesť námietku na kontaktnú adresu Spracovateľa